Co odróżnia coaching od innych innych metod wspierania rozwoju jednostek i organizacji?

Coaching różni się od innych metod wspierania rozwoju jednostek i organizacji, poniżej przedstawione są podstawowe różnice pomiędzy coachingiem a innymi usługami. (wg Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

Coaching a trening

W przypadku treningu najczęściej cele i przebieg szkolenia definiowane są przed jego rozpoczęciem. Cele i przebieg coachingu są najczęściej określane i zmieniane w samym procesie coachingu. Trener bierze odpowiedzialność za adekwatność przebiegu i metod do ustalonych celów. Natomiast coach wspiera Klienta i towarzyszy mu w jego własnym doborze metod i zadań. Podążając za procesem, w jakim jest Klient może proponować modele, etapy pracy, zadania do realizacji. Trening bazuje na odwzorowywaniu rzeczywistości, natomiast materią do pracy w coachingu są w większości realne sytuacje klienta.

Coaching a psychoterapia

Zasadniczo psychoterapia koncentruje się na pomocy w radzeniu sobie z zaburzeniami natury psychicznej i lepszym emocjonalnie funkcjonowaniu jednostki w życiu osobistym i zawodowym. Coaching nie zastępuje psychoterapii, ale może być stosowany równolegle z psychoterapią. Jest on procesem ukierunkowanym na wspieranie jednostek w procesie rozwoju oraz realizacji osobistych i zawodowych celów. Zakładanym efektem coachingu jest podniesienie wyników działania klienta i usprawnienie jego sposobu uczenia się, co przekłada się na podniesienie jakości życia.

Coaching a mentoring

Mentoring jest procesem rozwijania jednostki przez mentora, który posiada doświadczenie w pewnym obszarze (n.p. w rozwoju kariery, pisaniu programów komputerowych itp.) i dzieli się tym doświadczeniem ze swoim podopiecznym. Coaching i mentoring mają wspólne niektóre metody pracy (n.p. zadawanie pytań). Natomiast w typowym coachingu coach nie występuje z pozycji eksperta w konkretnej dziedzinie, który wie jak coś należy robić, wspiera wiedzę ekspercką Klienta i jego zdolność do jej pogłębiania.

Nauczanie

nauczanie jest przekazywaniem wiedzy przez nauczyciela uczniowi. Nauczyciel wie coś, czego nie wie uczeń. Odwrotnie dzieje się w przypadku coachingu. Klient jest ekspertem i to klient zna odpowiedzi, a nie coach.

Coaching a doradztwo/konsulting

Doradztwo/konsulting polega na diagnozowaniu problemu i opracowaniu rozwiązania, czasami również wdrażaniu zaproponowanych działań w organizacji. W coachingu podstawowym założeniem jest, że jednostki same są w stanie wypracować najlepsze dla siebie rozwiązania, rolą coacha jest wspieranie tego procesu.

You may also like...

Nasze filmy