Coaching biznesowy

37Coach prowadzi sesje związane z tematami pracy zawodowej i jej przebiegiem. Jest adresowany do menadżerów średniego szczebla, a także do pozostałych pracowników firmy, którzy potrzebują indywidualnego treningu – wsparcia w celu doskonalenia wybranych kompetencji, a także zwiększania osobistej efektywności.

Coaching High Potential Executives
To coaching wspierający menadżerów zidentyfikowanych w firmie jako osoby posiadające największy potencjał, w ich rozwoju w kierunkach zgodnych z oczekiwaniami firmy, tak aby mogli zrealizować nowe cele i zadania

Career coaching
Jest skierowany dla osób stojących przed znaczącymi decyzjami życiowymi związanymi ze awansem, zmianą stanowiska lub zmianą ścieżki kariery.

Przykładowe pytania których można się spodziewać ze strony coacha:
– Czy identyfikujesz się z firmą?
– Czy jesteś tu gdzie chcesz?
– Czy jesteś wystarczająco kreatywny?
– Jak wpływa na Ciebie i Twoje życie organizacja?
– Gdybyś mógł zmienić w swoim życiu jedną rzecz -co by to było?
– Jaką rolę pełnię w organiozacji?
– Co możesz dać od sibie organizacji?
Podczas sesji coachingowych bezwarunkowa akceptacja ze strony coacha, to podstawa, która stwarza klientowi pole do eksperymentowania. Coach prowadzi sesje w taki sposób, aby sam klient zrozumiał, jakie stoją przed nim możliwości.

Lista przykładowych tematów klientów biznesowych
– Planowanie kariery/awans, zmiana stanowiska
– Konflikty interpersonalne
– Rozwój kompetencji/zmiana zachowań
– Rozwój umiejętności komunikacyjnych i budowanie relacji
– Rozwój umiejętności delegowania zadań i odpowiedzialności
– Poprawa własnej efektywności
– Wsparcie osoby w sytuacji objęcia nowej roli/funkcji/stanowiska
– Budowanie motywacji
– Rozwój kreatywności
– Rozwój umiejętności przywódczych

Korzyści z coachingu dla organizacji
– Podwyższa efektywność pracowników oraz zwiększa ich motywację
– Firma w konsekwencji rozwija się szybciej i osiąga bardziej pożądane rezultaty
– Firma w rezultacie osiąga swoje cele w krótszym czasie i mniejszym kosztem
– Firma wykorzystuje naturalny potencjał, jaki tkwi w ludziach(pracownikach), dzięki czemu ich zaangażowanie i zadowolenie zwiększa się, co z kolei prowadzi do osiągania lepszych wyników
– Następuje poprawa komunikacji i relacji między pracownikami w firmie

Korzyści z coachingu dla Klienta
Jakie umiejętności można rozwinąć podczas coachingu?
Praktycznie każde, ale Coach będzie wspierał działania, które będą prowadziły do:
– Wzrostu świadomości swoich wartości i zasobów
– Odkrycia i wykorzystywania swojego potencjału we właściwy dla siebie sposób
– Patrzenia na sytuację z różnych perspektyw
– Podejmowania swoich decyzji szybciej i z dystansem odpowiednim do sytuacji
– Osiągania celów, które chce osiągać
– Wyciąga wnioski i możliwe rozwiązania z danej sytuacji
– Świadomości, co oznacza dla niego,,bycie spełnionym” życie w zgodzie z samym sobą”
– Równowagi między życiem zawodowym a osobistym
– Satysfakcjonujących relacji interpersonalnych z innymi
– Bycie bardziej twórczym
– Prowadzi bardziej zrównoważone życie
– Ma większą pewność siebie i swoich umiejętności

You may also like...

Nasze filmy