Komunikacja w projekcie

61Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, zespołu który wspólnie realizują projekt.

Szkolenie jest prowadzone co-aktywną metodą, tak aby mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przez doświadczenie.

 

 

Cele szkoleniowe:

 • Nabycie umiejętności przygotowania do spotkania
 • Nauczenie się skutecznej komunikacj mailowej
 • Doświadczenie tworzenia planu spotkania
 • Dowiedzenie się jakie są etapy i charakterustyka tworzenia się zespołu projektowego
 • Doświadczenie czym są role zespołowe
 • Dowiedzą się jakie stoją zadania przed osobą prowadzącą spotkanie

Szkolenie pozwoli uczestnikom:

 • Dowiedzieć się na czym polega prowadzenie spotkania
 • Nauczyć się elementów przygotowania się do spotkania
 • Przećwiczenia umiejętność tworzenia planu spotkania
 • Udoskonalenia umiejetność skutecznej komunikacji meilowej
 • Dowiedzenia się jak tworzy się zespół i na co zwrócić uwagę jako osoba prowadząca spotkanie
 • Dowiedzenia się jakie role występują w zespole
 • Doświadczenia tego w jakie role zespołowe wchodzą najcześciej
 • Zdobycia umiejętności planowania spotkań i ich prowadzenia
 • Poznania czynników prowadzenia udanego spotkania
 • Przećwiczenia zdobytych umiejetności
 • Wypracowania metod komunikacji służącej zdrowej komunikacji
 • Zrozumienia sposobów pokonywania barier w komunikacji
 • Dowiedzieć się jakie stoją zadania przed osobą prowadząca spotkanie

Harmonogram szkolenia

I. Zapoznanie się uczestników- umożliwienie i stworzenie warunków do grupowego uczenia się.

 • Ustalenie kontraktu na szkolenie
 • Ustalenie celów szkolenia
 • Ustalenie indywidualnych celów przez uczestników, które będą realizowane w trakcie szkolenia
 • Omówienie elementów które działają i które nie działają w komunikacji

II. Tworzenie zespołu

 • Etapy tworzenia się zespołu i ich charakterystyka
 • Role w zespole wg Belbina

III. Rodzaje spotkań

 • Spotkanie organizacyjne (zakłada udział uczestników): robocze np. przekazanie zadań lub dłuższe np. służace do podjęcia określonych decyzji
 • Spotkania informacyjne (uczestnicy są tylko odbiorcami przekazu)
 • Spotkania koncepcyjne
 • Spotkania ,,pożar” służące szukaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach
 • Spotkania podsumowujące dany etap

IV. Kluczowe czynniki przygotowania do spotkania zespołu roboczego/projektowego

 • Przygotowania do spotkania

1. Komunikacja z osoby w zepole projektowym (informacja mailowa o spotkaniu, jego temacie, przypisanie czasu, wysłanie zaproszenia, przypisanie ról, informacja o rodzaju spotkania)
2. Przygotowanie merytoryczne zapraszającego na spotkanie ( ustalenie celu oraz przebiegu spotkania, przygotowanie przekazywanych informacji, przygotowanie pomocy wykorzystywanych podczas spotkania,

 • Podczas spotkania

1.Realizacja podjętych ustaleń (zadania osoby prowadzącej spotkanie)

 • Działania po spotkaniu

1. Podsumowania spotkania jako element komunikacji z uczestnikom spotkania

V. Komunikacja w zespole projektowym pomiędzy spotkaniami

 • Rodzaje i sposoby komunikacji członków zespołu w trakcie trwania całego projektu

VI. Zdrowa komunikacja

 • Pisz skuteczniej: zasady komunikacji mailowej
 • Uwaga na słowa- zdrowa semantyka
 • Bariery komunikacyjne

1. ,Dobra i zła komunikacja ‘’ : 4 sposoby komunikacji
2. Przekształcanie wad naszych rozmówców w zalety

VII. Ćwiczenie warsztatowe

 • Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniu podczas którego zaprojektują wszystkie elementy jakie występują od momentu zaproszenia uczestników do wysłania podsumowania po spotkaniu.

VIII. Zamknięcie szkolenia

 • Ewalucja szkolenia
 • Z czym kończę??

You may also like...

Nasze filmy